YENİ NESİL GİRİŞİMCİLİK VE İNOVASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Geleceğin girişimcilik modeli olarak da bilinen yapılan yeni nesil girişimcilik, siber âlemde maddi ve ticari beklentilerle, bir fikir geliştirmek, bu fikri projelendirmek ve oluşturulan projeyi de pazara yine yeni medya araçlarıyla arzı olarak tanımlanmaktadır. Ülkemizde de dijital mecralar ve yeni medya konusunda algının güçlenmesiyle beraber, yeni nesil girişimciliği ciddi bir süratle ivmelenmektedir.

Yeni nesil girişimci yoktan var olan, bir fikri, projesi veya inovasyonu ile ortaya çıkan kişidir. Bu kişlerin ortaya çıkardığı inovatif şirketler Amazon, Apple, Google, Twitter, Facebook gibi şirketler biçiminde tezahür edebileceği gibi, ülkemizdeki yetkin örnekleriyle de karşımıza çıkabilir. Yeni nesil girişimci bir yükseköğretim kurumundan mezun olduktan sonra bir işyerine girip, başkasının hayalleri için çalışmak yerine, kendi hayallerinin peşinde takılan kişi olarak da görülebilir. Dünyada yeni nesil girişimciler yüksek profilli dünya üniversitelerinden, silikon vadilerinden veya teknoparklardan çıkan, temel sermayeleri bilgi olan ve aynı zamanda zamanını ve zihin emeğini riske atabilen kişilerdir.

Kısacası günümüzün küresel üniversiteleri artık diploma verme misyonlarının ötesine geçerek, girişimci yetiştirmektedirler. Bunu sağlama amacıyla da, üniversitelerinde Ar-Ge şirketlerine ya da teknoloji firmalarına yer vermek suretiyle, güçlü ve etkin bir inovasyon iklimi oluşturmaktadırlar.

İnovasyon sistemleri 1990’lı yıllara kadar Ar-Ge, üretim ve pazarlama arasındaki etkileşime dayanan bir özellik göstermekteydi. Başka bir ifadeyle inovasyon sistemleri Ar-Ge, üretim ve pazarlama departmanlarının etkileşiminden oluşan dışa kapalı bir sistem görünümündeydi. İnovasyonlar, işletme içerisindeki bu üç departmanın kendi aralarındaki faaliyetlere bağlı olarak gerçekleşiyordu. 90’lı yıllardan sonra teknolojinin itici ve pazarın çekici gücünün dikkate alınmasıyla birlikte bilimsel gelişmelerin de yakından takip edildiği dışa açık, interaktif inovasyon sistemleri geliştirilmeye başlandı. Bu sistemlerde pazarlama, Ar-Ge ve üretim ile bilim ve pazar arasında karşılıklı bir etkileşim kurulmaya başlandı. Özellikle 2000’li yıllardan sonra, çevresel faktörlerdeki değişim, teknolojinin hızlı gelişmesi ve bilişim teknolojisindeki ilerlemeler daha sistemik ve öğrenen ulusal ağ sistemlerinin doğmasına zemin hazırladı. Artık işletmelerin ya da ülkelerin inovatif faaliyetlerini gerçekleştirdikleri içe kapalı sistemler yerine dışa açık, bilginin ve teknolojinin karşılıklı paylaşımına dayalı çevredeki değişimlerden hareket eden ve diğer ulusal inovasyon sistemleriyle etkileşim ve işbirliğine dayanan inovasyon sistemleri geliştirilmeye başlandı.

Günümüzde inovasyon, işletmelerin en önemli rekabet araçlarından birisi haline gelmiştir. Ancak işletmeler için asıl sorun, kendilerine sürdürülebilir rekabet avantajı sağlayacak, karlılıklarını ve pazar paylarını artıracak, yeni pazar fırsatları yaratacak bu inovasyonları nasıl gerçekleştirebilecekleri sorunudur. Günümüzde inovasyonun ne kadar önemli olduğu sıkça vurgulanmasına karşın bunun nasıl etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirilebileceği üzerinde fazla durulmamaktadır. İşletmeler açısından inovasyonla ilgili iki temel problem bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, inovasyonun ortaya çıkarılma sürecini kapsayan inovasyonun yönetilme sorunu diğeri ise inovasyonların etkili bir şekilde ticarileştirilmesi ve pazara sunulmasını sağlayacak pazarlama sorunudur.

Bu vizyonla, küreselleşmiş bir dünya üniversitesi olma hedefini taşıyan İstanbul Gelişim Üniversitesi, üniversite ile iş dünyasının işbirliğini geliştirerek toplumsal gelişmeye katkıda bulunmak üzere, öğretim elemanları, öğrenciler ve girişimci özelliklerine sahip kişilerin yenilikçilik ve yaratıcılık ile ilgili fikirlerini hayata geçirebilmeleri için ihtiyaç duyulan girişimcilik konularında, küresel yaklaşımlar izlenerek bilgi ve becerilerinin geliştirilmesini ve çeşitlenmesini sağlamak, yenilikçi ve katılımcı projeler üreten bir yapı oluşturmak, bu yapı içerisinde akademisyen, öğrenci ve uygulamacıların yetiştirilmesi ve disiplinler arası çalışmalar ile yayınlar ve projeler üretilmesine olanak sağlamak amacıyla 2016 yılında Yeni Nesil Girişimcilik ve İnovasyon Uygulama ve Araştırma Merkezini kurmuştur.